Thomas Grochowiak
Larghetto grandioso
1960, synthetische Tusche, 52 x 61 cm
© Thomas Grochowiak