Thomas Grochowiak
Solorot und tutti
1959, synthetische Tusche, 103 x 73 cm
© Thomas Grochowiak